.Experience being special with us

کارمل مالکی

طراح گرافیک حرفه ای دارای 17 سال سابقه در زمینه مشاور برند و تبلیغات هدفمند ، از سال 1382 کانون آگهی و تبلیغات رایا گرافیک را تاسیس کرد .
او دانش آموخته کارشناسی هنرهای تجسمی و گرافیک می باشد .
در سال 1399 انتشارات رایاگرافیک را تاسیس کرد .
در حال حاظر طراح بین المللی می باشد که توانسته در بین تمام کشور ها طرحی ارائه بدهد به شهر آکویلا در ایتالیا و برترین طراح گردد . او چندین نمایشگاه در کشور ایتالیا برگزار کرد ، که شهرت و دستاورد های زیادی برای او داشت .

Carmel Maliki

Professional graphic designer with 17 years of experience in the field of brand consultant and targeted advertising, since 2003, established the Raya Graphic Advertising Center.
He has a bachelor’s degree in visual arts and graphics.
In 1399, he established Riagraphic Publications.
He is currently an international designer who has been able to present a design among all countries to the city of Aquila in Italy and become the top designer. He held several exhibitions in Italy, which brought him great fame and achievements.

Rebirth, un monumento dedicato alla città dell’Aquila

di Enrico M. Rosati | 20 Luglio 2022 @ 06:30 | CULTURA

L’AQUILA  –  Presentato il monumento “Rebirth” all’Emiciclo, un’opera dedicata alla città dell’Aquila. Il monumento è stato realizzato in occasione del workshop internazionale denominato “Art(isan)s and Crafts” che ha come obiettivo favorire l’incontro fra diverse realtà artigiane. L’opera, fortemente voluta all’interno della sede del Consiglio Regionale dalla consigliera Sabrina Bocchino, suggerisce varie riflessioni a partire dal nome. Rebirth, che sta per rinascita, è il titolo dedicato al Capoluogo regionale che sta affrontando un percorso di ricostruzione e rinascita.  

A seguito l’intervista al presidente dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese e all’artista Carmel Maleki Afferma l’artista. 

Nel corso della presentazione dell’opera è emersa la difficoltà affrontata per permettere all’artista iraniana di venire in Italia. “Ci piacciono le cose difficili” afferma uno degli artigiani che continua “Abbiamo dovuto contattare più volte l’ambasciata, sollecitare, inviare documenti.. è stata davvero molto complicata la cosa. Ma ora è qui e questo è ciò che conta”. Rebirth, in tal senso, simboleggia anche la rinascita delle donne in Medio Oriente e la loro rivincita su un sistema repressivo. La storia di Carmel è un punto di partenza per la rinascita dei diritti delle donne ovunque nel mondo. 

Scultura dell’Ente mostra in dono all’Aquila

GUARDIAGRELE. “Rebirth”: è questo il titolo dell’opera che l’Ente mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele ha dedicato e donato alla città dell’Aquila. Un tema, quello della rinascita, che è stato accolto con entusiasmo dagli artisti coinvolti e che non poteva non ricadere su una città che, in seguito al sisma del 2009, ha attuato un vero e proprio percorso di ricostruzione. L’opera, di dimensioni imponenti, sarà collocata all’interno di una rotonda della città, e sarà il frutto del lavoro di artisti artigiani della pietra, della ceramica e del metallo.
Ciascun artista ha deciso di collaborare alla realizzazione con un artigiano emergente di un altro Paese: per la pietra Franco Aceto e Dangyong Liu (Cina), per il metallo Georg Reinking (Germania) e Arttu Halkosaari (Finlandia) e nel caso della ceramica Giuseppe Liberati sarà supportato da Carmel Maaleki. Originaria di Teheran, l’artista iraniana ha fatto visita al laboratorio del maestro Liberati lo scorso maggio per completare la decorazione della parte in ceramica dell’opera.

Teate d’Autore – Rassegna Nazionale d’Arte Contemporanea

Nell’ambito delle festività di Chieti per il “Maggio Teatino”, dal 27 al 31 maggio, l’associazione “Teatis Artibvs” organizza presso la Bottega d’Arte della Camera di Commercio la prima edizione di “Teate d’Autore”, rassegna nazionale d’arte contemporanea, presentata dai critici d’arte Giorgio Grasso e Maria Palladino, evento che nel 2020 dovrebbe diventare anche premio nazionale d’arte contemporanea.

A tal proposito, ha commentato la presidentessa di “Teatis Artibvs” Silvia Albanese: “Siamo molto onorati di ospitare un critico d’arte di tale spessore e che farà anche l’introduzione sul nostro catalogo dove saranno pubblicati e valorizzati i nostri artisti con le loro biografie e le foto delle opere esposte alla mostra. Noi della Associazione “Teatis Artibvs” in collaborazione con ANIAC – ha proseguito la presidentessa – crediamo fermamente che la cultura è una risorsa indispensabile per avvicinare le persone, per lo sviluppo, per creare sinergie, è un modo per vivere il sociale e rappresenta anche un motore per l’economia, attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni territoriali e delle nostre bellezze”.

L’inaugurazione della Mostra e la presentazione del catalogo si terrà lunedì 27 maggio alle ore 17 nella prestigiosa Sala Cascella presso la Camera di Commercio di Chieti. Gli ospiti d’onore saranno l’artista, Giuseppe Liberati che presenterà un’opera inedita e l’artista Iraniana Carmel Maleki

Interverranno, per un saluto, oltre alla presidentessa della Teatis Artibvs Silvia Albanese, anche il presidente regionale ANIAC Tomaso Rutolo. Il programma proseguirà con l’intervento di Mauro Febbo, Assessore Regionale alla Cultura e allo Spettacolo, Giorgio Grasso storico e critico d’arte Internazionale, Maria Palladino critico d’Arte e giornalista artribune. Il giornalista RAI Nino Germano sarà il moderatore dell’evento.

هنر پنج کشور در رثای زندگی / روایت کارمل مالکی از پروژه “تولدی دوباره” در ایتالیا

یک هنرمند ایرانی با حضور در پروژه‌ای بین‌المللی، نقوش کهن ایرانی را در ایتالیا نمایش می‌دهد.

سرویس تجسمی هنرآنلاین: پروژه ملی “تولدی دوباره” با مشارکت هنرمندانی از کشورهای مختلف در شهر all Aquila ونیز در حال اجراست. کارمل مالکی ورنوسفادرانی که از ایران در این طرح مشارکت دارد در گفت‌وگو با هنرآنلاین درباره ورود خود به این پروژه گفت: اوایل سال ۲۰۱۸ درخواستی از کشور ایتالیا، مبنی بر همکاری در یک پروژه به نام “تولدی دوباره” به ایمیل من ارسال شد. آقای جوزپه لیبراتی آثار من را در پروفایلم دیده بود از من خواست در یک مسابقه جهانی شرکت کنم.

carmel maleki

کارمل مالکی متولد ۶ آذر /

طراحی گرافیک / مشاور برند / تصویرگری / نشر و چاپ کتاب
کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی / کارشناسی گرافیک
موسس و مدیر انتشارات رایا از سال ۱۳۸۲
رایا به معنای هوش و ذهن برتر
همکاری در بنیاد ایران درودی نقاش معاصر ایران و مدیریت برنامه های راه اندازی موزه بانو ایران درودی بوده است .
مدیریت طراحی گرافیک شرکت مهندسین مشاور راز آهنگ به مدیریت آقای سعید عینی فر .
عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران .
عضو رسمی انجمن هنرهای تجسمی استان تهران .
عضو افتخاری هنرمندان اروپا می باشد .
جایزه بین المللی در طرح پروژه تولدی دوباره در شهر آکویلا واقع در ایتالیا در بین کشورهای جهان .
جایزه بین المللی در  نمایشگاه گروهی تته آ در شهر آبروزواقع در ایتالیا برگذار شد .
شرکت در نمایشگاه گروهی ملی سلمونا واقع در ایتالیا .
شرکت در نمایشگاه گروهی درشهر اورتانا واقع در ایتالیا .
دعوت و شرکت در ورکشاپ گروهی هنرمندان اروپا در شهر گالیپولی واقع در جنوب ایتالیا .
شرکت در نمایشگاه گروهی در شهر ونیز.
شرکت در نمایشگاه گروهی موزه آرون در شهر پسکارا واقع در ایتالیا .
شرکت در نمایشگاه گروهی پایولا در شهر سلمونا واقع در ایتالیا .
شرکت در نمایشگاه گروهی عکس و شاهنامه در گالری شروه تهران .
شرکت در ورکشاپ پاتوق موضوع محیط زیست در دانشگاه آزاد تهران شمال .

Rassegna Internazionale d’Arte

Contemporanea “Mare Nostrum”, Palazzo dell’Aurum, Largo Gardone Riviera, Pescara, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Dal 9 al 21 Novembre 2019; inaugurazione ore18,00.

Dopo l’esposizione itinerante a Castel dell’Ovo Napoli, la mostra ideata dall’Associazione culturale ARTEUROPA di Avellino e curata da: Enzo Angiuoni, Violetta Mastrodonato e Gianfranco Zazzeroni, sarà presentata da Monica Baldassarre, critica e storica dell’arte. La critica scrive:

Mare nostrum, mare nostro, di noi; uomini tutti. La tematica affrontata da “Mare Nostrum” mostra collettiva itinerante, con velato riferimento a ciò che stiamo vivendo oggigiorno, abbraccia un soggetto scottante: la migrazione; uomini che sfidano il mare con tenacia, paura e speranza di raggiungere un luogo che regali il gusto della serenità. Ad oggi le storie di migranti riecheggiano su tutti i mezzi di comunicazione, leitmotiv delle nostre giornate: si sentono, si vedono, si ascoltano racconti, cronache di scontri feroci; storie di navi, di scafi divorati dalla violenza del mare; storie di persone, uomini, bambini, donne che trascinati dalla disperazione affrontano coraggiosamente l’acqua apparentemente cristallina del Mar Mediterraneo.

La mostra promossa dall’Associazione Culturale ArtEuropa presieduta dal Maestro Enzo Angiuoni, attraverso le opere selezionate affronta la questione con un storytelling visivo che tocca le corde del cuore e della mente: mare dolce e amabile, mare violento e divoratore semplice e lineare metafora dell’indole umana. Tanti gli artisti chiamati a raccolta, tanti e svariati sono i modi e le tecniche utilizzate per parlarci del mare, un mare senza sentimenti né pietà parafrasando Čechov, un mare amaramente ingannevole nella sua quietezza. In tal senso un alternarsi di scuri e chiari, colori, solchi, linee che si incontrano e si scontrano generando emozione profonda, ci accompagno in un percorso che si propone come fonte di riflessione: chi siamo? Da dove siamo partiti? Dove siamo giunti?. Un passo alla volta per giungere ad una nostra personale visione: il fruitore delle opere s’immerge nella loro assoluta essenza. La forza di questa esposizione è la sua capacità di abbattere ogni forma di pregiudizio generando un muto dialogo perpetuo tra l’osservatore e l’opera che si fa oratrice non sentenziosa ma mimica dell’odierna realtà”.

Artisti in mostra: VITTORIO AMADIO AUGUSTO AMBROSONE ENZO ANGIUONI GIGLIOLA ANTONAZZI SONIA BABINI PAOLO BERTI PAOLO BONETTO SVETLANA BOYARKINA ROSETTA BOVIENZO ANTONIA CALABRESE ANGELA CALABRESE GIANCARLO CANEVA AURELIO CARUSO GIANNA CARLON ROCCO CARDINALE GIULIANO FABIO CASTELLANETA GIULIANO CENSINI CARLOS CERCOS RENATO CESTARO LAMBERTO CORREGGIARI CARLO COTTONE ANTONIO CRIVELLARI FABIO DE CUIA CLARA DI CURZIO MASSIMO DI FEBO ROBERTO DI GIAMPAOLO CONCETTINA DI LUDOVICO MICHELE DI MARTINO MARIATERESA DI NARDO MARIO DI PROFIO GIANFRANCO DURO FERNANDO FALCONI ROSALIA FERRERI CLAUDIO MARIO FERUGLIO BARBLA FRAEFEL PETER FRAEFEL DANIELA GARGANO LAURA GHINEACO DANIELA GILARDONI PUJOL GRAU NICOLA GUARINO ENZO GUADAGNO LUIGI GATTO ANTONIO IANNECE STELLA LABUZHSKAYA ROSANNA LA SPESA ETTORE LE DONNE FRANCO LISTA NADIA LOLLETTI LORENZO LIBERATI GIUSEPPE LIBERATI DOROTEA LI CAUSI CARMEL MALEKI CRISTINA MANTISI PATRIZIO MARAFINI MARISA MARCONI SIMONA MARTINA MICHELE MAUTONE PAOLO MARAZZI SIMONA MARTINI LUCIANA MASCIA GIANNI MASTRANTONI VIOLETTA MASTRODONATO CETTINA MAZZEI MIRIAM MELLE ANTONIO MIELE VITTORIO MIELE ZDRAVKO MILIC LUCIO MONACO ANGELO MONTE SONIA NIELLO ENZO PANELLA STEFANO PASKUCZ MATTEO PELLICCIONE MICHELE PERI ALESSANDRA PERI TONINO PERNA DANIELA PERRONE ANTONIO PICARDI FERNANDO PISACANE TERENZINA RADOVANI GIANNI ROSSI ELENA SAPONARO DANIELE SATURNO FRANCO SECONE AGNIESKA SIEDLAK MARCELLO SPECCHIO ROSA SPINA REMO STASI RAFFAELE STELLA LEO STROZZIERI SERGIO TARANTINO ANTONIO TRAMONTANO ELISA TRAVERSO SOCCORSO TROISI FERNANDA TROZZI VITTORIO VANOCORE MATILDE VELA RAFFAELE VENTOLA LUCIANA ZABARELLA HAROLT VERA ZAMBRANO GIANFRANCO ZAZZERONI TERESA ZEBROWSKA

La mostra ad ingresso libero è visitabile tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Scultura dell’Ente mostra in dono all’Aquila

GUARDIAGRELE. “Rebirth”: è questo il titolo dell’opera che l’Ente mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele ha dedicato e donato alla città dell’Aquila. Un tema, quello della rinascita, che è stato accolto con entusiasmo dagli artisti coinvolti e che non poteva non ricadere su una città che, in seguito al sisma del 2009, ha attuato un vero e proprio percorso di ricostruzione. L’opera, di dimensioni imponenti, sarà collocata all’interno di una rotonda della città, e sarà il frutto del lavoro di artisti artigiani della pietra, della ceramica e del metallo.
Ciascun artista ha deciso di collaborare alla realizzazione con un artigiano emergente di un altro Paese: per la pietra Franco Aceto e Dangyong Liu (Cina), per il metallo Georg Reinking (Germania) e Arttu Halkosaari (Finlandia) e nel caso della ceramica Giuseppe Liberati sarà supportato da Carmel Maaleki. Originaria di Teheran, l’artista iraniana ha fatto visita al laboratorio del maestro Liberati lo scorso maggio per completare la decorazione della parte in ceramica dell’opera.

فهرست