برندینگ

از نظر کارمل مالکی چیست؟ این همیشه اولین سوالی است که با شنیدن این کلمه در ذهن شما خطور می کند. تعاریف متعددی برای برندینگ وجود دارد و هر کدام می تواند برای شما یک معنای جدیدی را بیان کند که در نتیجه می تواند گیج کننده باشد. اما واقعا برندینگ چیست؟ چند دهه قبل برندینگ به عنوان یک نام، شعار، سمبل یا طراحی استفاده می گردید که محصولات یا خدمات یک شرکت را معرفی می کرد. برند کلمه ای بود که باعث متمایز شدن محصولات یا خدمات از رقبا می گردید. امروزه برندینگ نسبت به قبل پیچیده تر شده است و از این رو در بازاریابی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

اگر بخواهیم که تعریف برندینگ را نسبت به قبل کامل تر کنیم، اینگونه می توان بیان کرد. در برندینگ یعنی یک تصویر ذهنی در مشتری با خدمات و محصولات شما با شنیدن نام کارخانه یا کسب وکارتان می باشد که شامل لوگو، شعار،رنگ و غیره می باشد.

یک برندینگ چه کاری باید انجام دهد؟

برندینگ نه تنها می تواند بازارهدف شما را بشناسد تا رقبایتان را انتخاب کند بلکه کمک می کند به شما که بتوانید تنها ارائه دهنده راه حل های مشکلات خاص در آن حوزه باشید.

اهداف برندینگ چیست؟

  • ایجاد پیام واضح
  • تایید اعتبار شما
  • ارتباط با مخاطب شما از طریق محصولات و خدمات
  • تحریک افراد برای خرید
  • ایجاد کاربران و مشتریان وفادار

Branding

What is Carmel Maliki’s opinion? This is always the first question that comes to your mind when you hear this word. There are many definitions of branding and each one can give you a new meaning which can be confusing as a result. But what is branding really? A few decades ago, branding was used as a name, slogan, symbol or design that introduced the products or services of a company. Brand was a word that differentiates products or services from competitors. Today, branding has become more complicated than before, and therefore it has become especially important in marketing.

If we want to make the definition of branding more complete than before, it can be said like this. In branding, it means a mental image in the customer with your services and products after hearing the name of your factory or business, which includes logo, slogan, color, etc.

?What should a branding do

Branding can not only know your target market to choose your competitors but also help you to be the only provider of solutions to specific problems in that area.

?What are the goals of branding

Create a clear message
Verify your credit
Connecting with your audience through products and services
Stimulate people to buy
Creating loyal users and customers

فهرست